16.04.2009

دولت دیگر نمی تواند اعتبارات استانی را به نام خود تمام کند

جمهوریت: مجلس در اقدامی جالب دولت را از اینکه اعتبارات استانی را به نام خود تمام کند، منع ساخته است. با ابلاغ قانون بودجه ٨٨ به دستگاههای اجرایی و استانداری ها بزرگترین مانع بر سر راه تامین اعتبار مصوبات استانی دولت احمدی نژاد به وجود آمده است و از همین رو تعدادی از استانداری ها با نگارش نامه هایی به دولت خواستار چاره اندیشی برای چگونگی تامین اعتبار مصوباتی شده اند که احمدی نژاد و دولتش در سفرهای استانی آنها را به تصویب رسانده است. ماجرا از آن قرار است که طبق بند ٥٨ قانون بودجه ٨٨ بهره گیری از اعتبارات استانی تخصیص یافته از سوی مجلس برای اجرایی شدن مصوبات استانی هیأت دولت که در سفرهای استانی به تصویب می رسد، مطلقاً ممنوع است.

در بند ٥٨ قانون بودجه ٨٨ آمده است: ایجاد هرگونه بار مالی توسط شورای برنامه ریزی توسعه استان جهت پروژه های سفرهای استانی از محل اعتبارات استانی ممنوع است.
مجلس این بند را به این دلیل به قانون بودجه ٨٨ اضافه کرده است که محمود احمدی نژاد و دولتش در سفرهای استانی از تصویب ٢٠٠ تا ٣٠٠ مصوبه برای هر استان خبر می دهند این در حالی است اولاً بخش مهمی از این مصوبات همان مصوباتی هستند که هر ساله در قالب قوانین بودجه کشور می آید و مجلس اعتبار آنرا به تصویب می رساند. دوم اینکه محمود احمدی نژاد به هر سفر استانی که می رود و بین ٢٠٠ تا ٣٠٠ مصوبه را به عنوان مصوبات هیات دولت برای توسعه آن استان اعلام می کند، در عین حال به استانداران دستور می دهد که بخش مهمی از بودجه های مورد نیاز برای اجرایی شدن مصوبات هیأت دولت از محل اعتبارات استانی- که پیشتر توسط مجلس تخصیص اعتبار داده شده تصویب شده است- استفاده کنند! به این ترتیب دولت عملاً اعتباراتی را که قبلاً در مجلس برای استانها تصویب شده است، دوباره تصویب می کند و آنرا به نام خود تمام می کند.

به کارگرفته شدن چنین شیوه ای از سوی محمود احمدی نژاد و دولتش منجر به آن شد تا جمعی از نمایندگان ضمن اعتراض به این اقدام دولت احمدی نژاد که آن را به نوعی فریب افکار عمومی و بازی با احساسات مردم استانها می دانند، بندی را به قانون بودجه ٨٨ اضافه کنند تا دولت دیگر نتواند از چنین شیوه یی که معمولاً با تبلیغات گسترده همراه است، به سود خود بهره گیری کند. به همین خاطر بند ٥٨ به قانون بودجه ٨٨ اضافه شد و اضافه شدن این بند به قانون اکنون استانداران را با دردسر عجیبی روبرو کرده است.

آنان دیگر این اجازه را ندارند از بودجه های استانی برای وعده های استانی احمدی نژاد خرج کنند و از سوی دیگر انبوهی از وعده های محقق نشده استانی محمود احمدی نژاد هم روی دست استانداران و مسئولان استانی باقی مانده است. به همین دلیل استانداران نامه نگاری با احمدی نژاد را شروع کرده اند و درباره عواقب آن هشدار داده اند و خواستار تأمین اعتبار از منابع دیگری برای محقق ساختن حداقل بخشی از وعده های محقق نشده محمود احمدی نژاد هستند.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates