22.04.2009

تصاویر هولناک از آتش سوزی امروز دریاچه ( پریشان بازهم در آتش خود خواهان سوخت)

وبلاگ کازرون جئو:
آسمان صاف و آبی امروز مرا وسوسه کرده بود که بعد ازظهر سری به دشت برم بزنم و از طبیعت زیبای آنجا عکس بگیرم در همین فکر بودم که صدای زنگ تلفن همراه مرا به خود آورد نگاه کردم دوست و همکار خوبم بیژن قره بیگی بود

سلام بیژن چه خبر

-خبر دیگه از این بدتر نیزار های دریاچه در حال سوختن است من دارم میرم تو هم بیا خداحافظ

همین . چند لحظه مات و مبهوت ماندم دیگر کار از تاسف خوردن و نالیدن وغصه خوردن گذشته باید کاری کرد

تلفن ها یکی پس از دیگری به این طرف و آنطرف زده شد به خانبازی رئیس محیط زیست که شیراز بود. آقای صالح پور فرماندار هم شیراز در جلسه بودند و موبایلشان جواب نمی داد به پلیس 110 به آتش نشانی به آقای شهردارهم زنگ زدیم

ادامه مطلب و تصاویر را در وبلاگ کازرون جئو ببینید

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates