28.04.2009

قطع برق و آب خانه و کارخانه پالیزدار !

وبلاگ خزعلی: قریب یک سال از حبس پالیزدار می گذرد، بدیهی است که در زندان درآمدی ندارد و بدهی برق معوق می شود، آب کارخانه هم با قطع برق قطع می شود و همه چیز از بین می رود، اما اراده ای در کار است تا فشار بر پالیزدار و خانواده او را به حدی برسانند تا تسلیم شود، حتی از او می خواهند تا عذر خواهی کند و یا حرف های خود را تکذیب نماید، او مثل کوه ایستاده است، بر فرض که او تکذیب کند، مگر ملت باور می کند!

در شرایطی که به گفته پالیزدار برق لاستیک البرز با ده میلیارد ریال بدهی و کاغذ سازی هریزک با یک میلیارد و پانصد میلیون ریال بدهی قطع نمی شود، برق پالیزدار که خود او را به زندان افکنده اید با بدهی مختصری قطع می شود!

علی ای حال، چند روزی است که خانواده پالیزدار در بی برقی و بی آبی بسر می برند و درختان هم دچار بی آبی هستند، اگر به انسانها رحم نمی کنید به گیاهان رحم کرده و مهلتی دهید.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates