31.03.2007

محدوديت شعبه ايتاليايی بانک سپه

بازتاب: بانک مرکزی ايتاليا از صبح روز جمعه، شعبه ايتاليايی بانک سپه را با هدف اجرای تحريم های مصوبه شورای امنيت سازمان ملل متحد، تحت کنترل خود قرار داد.

Banca D’Italia يا بانک مرکزی ايتاليا که نظارت به کليه بانک های فعال در اين کشور را عهده دار است، صبح روز جمعه اعلام کرد شعبه ايتاليايی بانک ايرانی سپه را تحت کنترل قرار داده است.

در اعلاميه بانک مرکزی ايتاليا آمده است: «در اجرای مصوبات شورای امنيت سازمان ملل متحد و با در نظر گرفتن اين امر که نام اين نهاد مالی در فهرست سازمان هايی که بايد تحريم شوند ديده می شود، تصميم گرفته شد اين بانک تحت کنترل قرار گيرد.»

در ادامه اطلاعيه رسمی بانک مرکزی ايتاليا هم چنين اشاره شده است: «برمبنای اصول ۷۶ و ۷۷ قوانين بانکی اداره موقت بانک سپه در رم به عهده دو کميسار که از سوی بانک مرکزی تعيين شده اند واگذار می شود.»

راديو فردا در تماس با بانک مرکزی ايتاليا مطلع شد اين دو کميسار از روز ۲۶ ماه مارس برابر با ۶ فروردين در محل بانک سپه در رم مستقر شده اند.

با اين تصميم بانک مرکزی ايتاليا، بانک سپه در آينده فعاليت های بسيار محدودی خواهد داشت و تنها حساب های جاری کسانی که مشکوک به نظر نيايند باز خواهد ماند، در حالی که حساب های مشکوک تا اطلاع ثانوی مسدود هستند، و بخش عمده فعاليت های مالی اين بانک نيز متوقف خواهند شد.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates