31.08.2009

رئيس دانشگاه شيراز می‌گويد در اعتراض به “شرايط موجود” استعفا می‌کند

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس دانشگاه شيراز اعلام کرد بزودی و پس از تعيين وزير جديد علوم، از سمت خود استعفا خواهد کرد.

محمدهادی صادقی، رئيس دانشگاه شيراز، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، دليل اين اقدام را شرايط موجود بر دانشگاههای بزرگ، به خصوص دانشگاههای شهرستان‌ها عنوان کرد.

آقای صادقی با اشاره به تفاوت مديريت دانشگاهی در ايران با ساير کشورها گفت در ايران، درک درستی از دانشگاه وجود ندارد و مديريت دانشگاهی در کشور، بار سنگينی از مسئوليتهای مختلف در مسائل گوناگون را به دوش می کشد.

رئيس دانشگاه شيراز پيشتر و به دنبال وقايع انتخابات رياست جمهوری و حمله نيروهای لباس شخصی به خوابگاه دانشجويان دانشگاه شيراز، از سمت خود استعفا داده بود اما پس از چند روز، استعفای خود را پس گرفت.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates