06.11.2009

روزنامه های آمريکا و تظاهرات 13 آبان: دمکرات ها در ايران از نحوه حمايت اوباما راضی نيستند

پیک ایران: وال استريت جرنال زير عنوان “اوباما و دمکرات های تهران” می نويسد دهها هزار معترض ديروز با حضوری شجاعانه در خيابان های تهران برای تقبيح حکام مذهبی ، ضمن تحمل باتون های پليس و کپسول های گاز اشک آور خواستار تغييری در رژيم شدند. به رغم اقدام سرکوبگرانه متعصبين بسيجی، و کم توجهی غرب، انقلاب سبز به زندگی ادامه ميدهد.

وال استريت جرنال می نويسد پيام آنان در اين سالگرد گروگان گيری ديپلمات های آمريکائی در سفارت آمريکا تا حدودی زياد خطاب به آمريکا و پرزيدنت اوباما بود. اپوزيسيون، اين روز را که معمولا مخصوص تقبيح و محکوم کردن شيطان بزرگ بود به روز ابراز علاقه خود برای گسستن از گذشته و ساختن ايرانی آزاد مبدل ساخت. آنها پيش از آنکه اعتراض شان به گونه ای خشونت بار درهم شکسته شود، در حاشيه تظاهراتی دولتی، راه پيمائی کرده بودند.

وال استريت جرنال می نويسد پيشتر در سال جاری، قبل از تظاهرات عظيم عليه سرقت گستاخانه انتخابات رياست جمهوری توسط احمدی نژاد، يک شعارمعروف اپوزيسيون، با توجه به نام اوباما، اين بود که او با ماست. اما آرزوهای اپوزيسيون در مورد حمايت آمريکا، وبيشتر از هر چيز حمايتی معنوی، نقش بر آب شده است. به محض کم رنگ شدن اعتراض های تابستانی، ابراز حمايت آقای اوباما از آنان کند و توام با اکراه بود، حال آنکه به تماس با رژيم ايران در مذاکرات اتمی اشتياق به خرج داده است. دمکرات های ايران اکنون ناخشنودی خود را ابراز ميکنند. شعار جديدی که روی اينترنت رد و بدل ميشود و ديروز شنيده ميشد اين بود که اوباما، اوباما، يا با اونا يا با ما.

* اپوزيسيون با تظاهرات اعتراضی مجددا ابراز وجود کرد

نيويورک تايمز زير عنوان “تظاهرات ناراضيان در تهران برای برهم زدن تظاهرات ضد آمريکائی” می نويسد جنبش در محاصره اپوزيسيون ايران برای روز چهارشنبه در حاليکه دهها هزار معترض دلاورانه با کتک زدن های پليس و دود گازهای اشک آور مواجه بودند، تلاش به ابراز وجود ميکرد.

نيويورک تايمز می نويسد بنظر ميرسد حتی بعضی از مقامات دولتی با اکراه تصديق کردند اپوزيسيون برای نخستين بار تظاهرات سالانه ضد آمريکائی را برهم زده است.

نيويورک تايمز می نويسد در همين حال ابراز بی صبری و ناشکيبائی بسياری از معترضين نسبت به سياست پرزيدنت اوباما در مورد تماس و گفتگو با دولت ايران، معرف آشکار شدن موضوعی جديد است. به گفته شاهدان فرياد بسياری شنيده ميشد که می گفتند “اوباما، اوباما،يا با اونا يا با ما”.

* تظاهرات دولتی ضد آمريکائی تحت الشعاع تظاهرات اپوزيسيون قرار گرفت

لس آنجلس تايمز زير عنوان “در ايران تظاهرات ضد دولتی رقيب تظاهرات ضد آمريکائی شد” می نويسد تظاهرات دولتی در تهران به مناسبت سی امين سالگرد اشغال سفارت آمريکا با اعتراض های پر سرو صدا عليه رژيم در چندين شهر همراه بود.

لس آنجلس تايمز با اين يادآوری که دولت ايران معمولا از اين سالگرد برای تحريک احساسات ضد آمريکائی استفاده ميکند می نويسد تلويزيون دولتی هزاران ايرانی را، که بيشتر بچه محصل ها بودند، در حال حمل پلاکارد و شعار دادن در نزديکی محل سابق سفارت آمريکا نشان ميداد. اما معترضينی که مدعی اند گزينش مجدد محمود احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری در انتخابات دوازدهم ژوئن توام با تقلب بود جريان را برهم زدند و برخوردشان با نيروهای امنيتی به شب کشانده شد، و تلاطم و خشونت بخش گسترده ای از پايتخت ايران را در برگرفت.

لس آنجلس تايمز می نويسد تصاوير ويديوئی که توسط آماتورها روی اينترنت گذاشته شد حاکی از تعميم ناآرامی های ناشی از اين انتخابات مورد اختلاف به نقاط مختلف کشور است. روز چهارشنبه ناحيه کشاورزی قزوين، شهر شمالی رشت، شهر نفتی اهواز، شهر مذهبی مشهد و شهرهای مرکزی اصفهان، شيراز و نجف آباد صحنه تظاهراتی کوچک ولی پرخروش بود. در همين حال برای نخستين بار طی چند ماه اخير گزارشهای موثق و تصاوير ويديوئی حاکی از تظاهراتی نسبتا بزرگ در محوطه دانشگاه اصلی شهر تبريز بود.

* اپوزيسيون از فرصت برای ابراز خشم به نتيجه انتخابات استفاده کرد

واشنگتن پست زير عنوان “در ايران تظاهرات رقيب معرف شکافی عميق است” می نويسد هزاران ايرانی روز چهارشنبه در سی امين سالگرد اشغال سفارت آمريکا در تهران به خيابان ها ريختند اما امسال اين تظاهرات ضد آمريکائی، که دولت بانی آن است، معرف و نشانه ديگری از شکاف عميق و حاکم بر کشور بود.

واشنگتن پست می نويسد در حاليکه تظاهرکنندگان طرفدار دولت در مقابل سفارت سابق آمريکا شعار مرگ بر آمريکا سر داده بودند، معترضين در اپوزيسيون از فرصتی که پيش آمده بود برای ابراز خشم نسبت به انتخابات مورد اختلاف دوازدهم ژوئن رياست جمهوری و سرکوبی شديد اعتراض های متعاقب آن استفاده ميکردند. راه پيمايان اپوزيسيون ضمن جمع شدن در ميدانی که حدود يک مايل با سفارت سابق فاصله داشت درتقبيح محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری فريادهای مرگ بر ديکتاتور سر داده بودند.

صدای آمریکا

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates