پست های برچسب: ایرج میرزا

09.5.2010

ایرج میرزا چادر

ایرج میرزا چادر بیا گویم برایت داستانی . . . . . . . . . . که تا تأثیر چادر را بدانی در ایامی که صاف و ساده بودم . . . . . . . . . . دم کریاسِ در استاده بودم زنی بگذشت از آنجا با خش و فش . . […]

Free Blog Themes and Blog Templates