پست های برچسب: برنامه مشوکی ایران

02.5.2009

کانادا از توانائی پرتاب موشک دوربرد توسط ایران ابراز نگرانی کرد

رادیوفردا: دولت كانادا، پرتاب موشك ماهواره بر توسط جمهورى اسلامى را مايه نگرانى عميق دانست و از ديگر كشورها خواست در صدور تجهيزات و فناورى به ايران مراقبت بيشترى به عمل آورند. وزير خارجۀ كانادا ديشب گفت: از آنجا كه ايران نتوانسته است ثابت كند فعاليت هاى هسته ايش مقاصد نظامى ندارد، توانايى جديد پرتاب […]

Free Blog Themes and Blog Templates