پست های برچسب: تحریر الوسیله

03.13.2009

در مورد بحث سکس با کودکان شیرخوار در تحریر الوسیله آیت الله خمینی – گپی با آقای تشیعی

خُسن آقا: بروید و گوش کنید و لذت ببرید!!! کسیکه زوجه اى کمتر از نه سال دارد وطى (۱) او براى وى جایز نیست چه اینکه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما سایر کام گیریها از قبیل لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ (۲) اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد … […]

Free Blog Themes and Blog Templates