پست های برچسب: جنوب کشور

03.30.2009

بی کفایتی مسئولین: بارندگی پر مخاطره در بیشتر مناطق کشور

عصرایران: رضازاده افزود: برای مثال یکشنبه بوشهر با 70 میلی متر بارندگی ، درگیر بارش شدید بود. او با تصریح اینکه در صورت برخورد به هنگام و پیش هنگام در این استانها که بیشتر در معرض مخاطره اند می توان از خطرات جانی و مالی جلوگیری کرد افزود: می توان از این میزان بارندگی ، […]

Free Blog Themes and Blog Templates