پست های برچسب: شورای پول

06.14.2011

برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول

رادیوفرانسه: درایران رویاروئی های سیاسی میان مقامات حکومتی ادامه دارد. به گزارش یک سایت نزدیک به دولت احمدی نژاد “رجانیوز” با حکم رئیس جمهوری اسلامی، وزیراطلاعات دولت “حیدرمصلحی” ازادامه عضویت درشورای پول و اعتبارکنارگذاشته شد. به گزارش این خبرگزاری، درحالی که تا پیش ازاین وزیراطلاعات به عنوان یکی از اعضای منتخب دولت درشورای پول و […]

Free Blog Themes and Blog Templates