پست های برچسب: عرفان قانعی فرد

02.20.2012

فرامرز دادرس

مشعل: سی وسه سال پس از انحلال سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)، صدای آمریکا در دامگه ساواک گرفتارشد! سه شنبه هفتم فوریه 2012، در برنامه ای به نام افق، به بهانه انتشار کتاب « در دامگه حادثه» ظاهراً به علل و عوامل فروپاشی حکومت پهلوی و نقش ساواک پرداخته شد. در این برنامه ، […]

Free Blog Themes and Blog Templates