پست های برچسب: علیرضا خدائی

02.11.2009

سی سال پس از پیروزی انقلاب 57 – امید ها ، نا امیدی هاو… گفتگو با علیرضا خدائی

تهیه: به دست حکومت نگاه کنید ،نبض جامعه و حکومت آنجا می زند. دیروز 22 بهمن بود و انقلاب ایران سی ساله شد. این عمر نسبتا طولانی برای بسیاری از افراد ونیروهایی که مخالف جمهوری اسلامی بوده وهستند و از همان فردای انقلاب چشم انداز را سرنگونی و پایان حکومت روحانیون می دانستند، حال سئوال […]

Free Blog Themes and Blog Templates