پست های برچسب: کریستین امانپور

09.21.2010

رسالت : احمدی‌نژاد در میان سکینه و کریستین

بازتاب: از ایراد شکلی به این مصاحبه که بگذریم، مهم‌ترین ایراد ماهوی برای مصاحبه طرح موضوع سکینه محمدی – موضوع پیش پا افتاده و خارج از حوزه قوه مجریه – بود که رئیس جمهور می‌توانست با یک جمله این موضوع را مربوط به استقلال قوه قضائیه بداند و با طرح اصل تفکیک قوا از آن […]

Free Blog Themes and Blog Templates